Salgsbetingelser

Da vår nettbutikk og bedrift er lokalisert i Norge, gjelder norsk lov og rett.

Salgsbetingelser
 1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.destinationcolouring.com til forbrukere.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år kan du få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer til hele verden. I tillegg til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

 1. Definisjon av parter

Selger er eier av Kolbrun publishing, som utgir Destination Colouring: Kolbrun Retorikk AS, Søndre Steinkjellersmauet 1, 5003 Bergen, post@kolbrunretorikk.no, telefon: 920 45 493 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder vil merverdiavgiften automatisk trekkes fra.

Prisene kan forandres og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

For forhandlere gjelder egne rabattsystem. Ta kontakt for å få disse prisene.

 1. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Fakturabetaling gjelder kun for bedriftskunder og offentlige institusjoner etter en eventuell kredittgodkjennelse.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 1. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss sammen med angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format f,eks pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9.

 1. Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å sende en e-post på: post@kolbrunretorikk.no.

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 1. Holde kjøpesummen tilbake
 2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 3. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
 4. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51)
 5. Kreve erstatning

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

 1. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 1. Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke av Oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

 1. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 1. Force majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 1. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen tingrett som verneting.

 1. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene tilhører Kolbrun Retorikk og forlaget Kolbrun Publishing og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kolbrun Retorikk AS.

 

 

Pin It on Pinterest